ការិយាល័យគ្រប់គ្រង និងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Tel: 023 72 66 55 Fax: 023 217 172 / ការិយាល័យនិពន្ធលេខ: 023 224 605

រាយនាមអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្ម
(Advertising Executive)

 1. លោកស្រី ឈួ ស្រីភួង
  Chhour Sreyphoung

  Tel: 012 99 2222, 016 900 222

 2. លោក សួ ឃៀង
  Sour Khieng

  Tel: 011 82 35 36, 012 949 001, 015 94 90 01

 3. លោកស្រី ឡុង សុត្ថារី
  Long Sothary

  Tel: 012 977 688, 069 977 688

 4. លោក​ ម៉ៅ រដ្ឋា
  Mao Ratha

  Tel: 077 837 738, 086 23 24 26

 5. លោក ឌិន​ សុភាព
  Din Sopheap

  Tel: 015 92 98 98, 012 27 55 66